сряда, 28 декември 2011 г.

Честито Рождество Христово и Благословенна Нова 2012 Година


Йоан 1:1-18

1. В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог.

2. То в начало беше у Бога.

3. Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.

4. В Него беше животът и животът беше светлина на човеците.

5. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.

6. Йоан - предтеча на Спасителя

Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.

7. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за Светлината, за да повярват всички чрез него.

8. Той не беше светлината, но дойде да свидетелства за Светлината.

9. Истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света.

10. Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна.

11. При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.

12. А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име;

13. които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога.

14. И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

15. Йоан свидетелства за Него и казваше със силен глас: Ето Този, за Когото говорих: Този, Който идва след мене, стана по-горен от мене, понеже е бил преди мене.

16. Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;

17. понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос.

18. Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

вторник, 29 ноември 2011 г.

Анализ

на

Проект за Закон за детето

Проектът е предложен от Министерство на труда и

социалните грижи

Ноември 2011 г.

От адв. д-р Виктор Костов

и Екип на „Свобода за всеки – адвокати”

editor@center-religiousfreedom.com

До всички:

Настоящият документ се състои от две неразделни части. Общ коментар от около две

страници - дава обобщеното ни отношение към проекта за Закон за детето; Подробен

коментар - представлява таблица на седемнадесет страници, в които са коментирани и

критикувани редица от разпоредбите в проекта. Анализът е предназначен за публично

разпространение. Авторските права и включването на препратки при цитиране следва да

се зачитат.

Общ коментар:

Проектът за Закон за детето има съществени и крайни недостатъци, които го правят

негоден като сбор от правни норми, уреждащи обществени отношения в полза на всички.

Под предлог за защита на правата на детето, обсъжданият проект за закон отнема

родителските права на родителите в полза на държавата. Добре звучащата фраза „права

на детето” в тази законопроект на практика прикрива стремеж към нов социален

експеримент, социално инженерство от най-опасен тип – насочен към разрушаването на

семейството и връзката родители – деца.

В проекта се цитират директиви на международни организации за защита на „правата на

детето”, които обаче са в разрез с редица международни документи, по които България е

страна и които защитават правото на родителите над възпитанието, отглеждането и

образованието на техните деца: Всеобщата декларация за правата на човека, чл. 26, ал. 3;

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),

Протокол 1, чл. 2; Международния пакт за гражданските и политически права, чл.18, ал. 4

и др.

Ако този проект стане закон, българското семейство, ще бъде върнато в годините на

мрачния комунистически тоталитаризъм, в който децата не принадлежат на своите

родители, а на социалистическата държава, но при новите политически и обществени

условия. Характерът на законопроекта може да бъде определен като демагогски и

заблуждаващ. Тъй като правата, които се отнемат от родителите и привидно се дават на

детето, не могат да бъдат упражнявани в повечето случаи самостоятелно от последното, то

някой трябва да встъпи в тази роля, отнета от родителите. Това, естествено е държавната

бюрокрация.

Проектът въвежда „свободи” и „права”, напълно неадекватни и неподходящи за едно

дете, например право на защита от „дискриминация на основа сексуална ориентация”,

„право на събиране и разпространяване на информация”, право на сдружаване.

Някои разпоредби в защита на тези „права” звучат открито в стила на нацистката и

комунистическата държава по отношение на тяхната политика към децата: образованието

е задължително от 5 до 16 години. Предвижда се държавна протекция на „всяко дете”

от въвличане в „религиозни дейности”, което на дело означава, че държавата може да се

намеси във всеки случай, в който родителите обучават, възпитават и отглеждат

собствените си деца съгласно своите религиозни възгледи. При неизпълнение на

наложените от държавата ограничения на свободата на вярата и съвестта на родителите и

децата им санкцията е огромна глоба (чл. 23, ал. 3 във връзка с чл. 221, ал. 10). Термините,

употребени в проекта, са достатъчно неясни и мъгляви, за да допуснат отнемането на

родителски права поради религиозните убеждения на родителите.

Родителите са третирани като тези, които само „полагат грижи” за детето, докато умът и

ценностите му се формират от държавата (чл. 34). На родителите е изведено задължението

да „подкрепят” „свободното” формиране на убеждения на децата. Колко „свободно” са

формирани тези убеждения личи от другите разпоредби на проекта. Убежденията на

децата ще бъдат наложените от държавната пропаганда в училищата, които са

задължителни. Родителите са лишени от правото и възможността да формират характера,

морала и убежденията на собствените си деца. Чл. 210, ал. 3 въвежда процесуално

недопустимия институт на анонимни сигнали и жалби при „насилие” над дете, като

„насилие” включва всяко причиняване на болка, или „психическо” или „друго” насилие –

нововъведени категории, противоречащи на основни принципи в правото и

законотворчеството.

Въвеждат се морално и психически вредни за децата практики като сексуално

образование за деца от предучилищна възраст. Държавата ще подкрепя „организациите с

нестопанска цел, работещи в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и

семейното планиране, и си сътрудничат с тях при обучението на децата и учениците,

както и при изпълнение на информационни кампании в тази област.” Подобна политика

излага невръстните деца, далеч от родителски контрол в класните стаи, на хомосексуална

пропаганда и неприлични и неподходящи за деца материали, промоцирани от радикални

феминистки и други организации за сексуална пропаганда.

Критикувания проект за закон е изтъкан от неадекватна житейска и правна логика. При

формиране на „най-добрия интерес на детето” законът предвижда вземане предвид

желанията и чувствата на детето - критерий, който е неразумен, необмислен и

противоречи на всеки здрав разум и традиция в отглеждането на деца.

В редица текстове на законопроекта логиката и правото са до такава степен

преформулирани, че спокойно можем да говорим за правен и житейски абсурд.

Важен недостатък на проекта за Закон на детето е неговата дължина, хаотичност и

излишно преуреждане на вече уредени отношения в съществуващото законодателство, а

именно в Семейния кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за защита от домашно

насилие, Закон за народната просвета, Закон за здравното осигуряване. Проектът

предвижда въвежднето на нови бюрократични звена, които ще бъдат издържани от

българския данъкоплатец.

Изводът е, че този проект следва да бъде отхвърлен изцяло, тъй като недостатъците му

са толкова много и толкова съществени, че поправката му е на практика невъзможна.

На второ място, такъв закон за детето не е нужен. Този проект просто наново урежда

вече уредени отношения, и в този смисъл е излишен и усложнява и без друго сложната

правна система в страната. Следва материята за детето да престане да бъде уреждана, след

като вече има достатъчно механизми за защита в други закони.

Морален дълг е на всеки родител, който милее за децата си, както и на всеки човек, който

е срещу радикалните социални експерименти, в ущърб на правата на хората и утвърдените

ценности, да се противопостави на превръщането на проекта за Закон за детето в

реално действащо законодателство.

Адв. д-р Виктор Костов

Екип „Свобода за всеки – адвокати”

Ноември, 2011


сряда, 7 септември 2011 г.

Бог и Цезар 2011: Християнското свидетелство и сблъсъкът на идеологии Втора международна конференция за християнски служители, правозащитници и юристиЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВАШЕТО УЧАСТИЕ
От бюрото на адв. д-р Виктор Костов

На базата на внимателен подбор въз основа на нашите професионални и работни контакти отправяме настоящата покана към Вас за участие в предстоящата конференция:

Бог и Цезар 2011: Християнското свидетелство и сблъсъкът на идеологии
Втора международна конференция
за християнски служители, правозащитници и юристи
Октомври 20-22, Пловдив, България

Регистрирайте се сега, онлайн; вижте говорителите и програмата:
www.conf2011.svobodazavseki.org

Целта на конференцията е да се подготвят пастири, християнски служители и
адвокати (юристи, правозащитници, активисти) с духовни, морални и практически средства, работа в мрежа и контакти, за да живеят, да се поклонят и да извършат мисията на Христос в една враждебна политическа и културна среда.

На конференцията ще се представят и дискутират различни библейски, практични и експертни гледни точки относно взаимоотношения с държавата и медиите, с цел апологетика на библейската християнска вяра в публичното пространство.

Български и чуждестранни говорители ще дадат актуална информация и анализ за състоянието на свободата на словото и вярата в България, Европа и Северна Америка. Форумът е място за дискусия, обмен на ресурс и създаване на контакти, и ще предложи възможности за стратегическо планиране и визия за съвместна дейност, както и време за молитва и поклонение.

Партньори в организирането на срещата са адвокати и правозащитници от "Свобода за всеки" - онлайн списание за свободата на религията, съвестта и словото, асоциирани с тях юристи, пастори, служители, богослови от България, Гърция, Словакия, Великобритания, САЩ и участници в организации и църкви активни по проблематиката (Alliance Defense Fund, Christian Concern, А21 и др).

Събитието има ясно изразен конфесионален християнски характер, и е насочено към всички християнски деноминации. То би представлявало интерес също за изследователи, правозащитници, активисти и експерти, които работят в сферата на човешките права, и религиозно-държавните отношения, както и за всеки заинтересуван.

Конференцията ще се проведе в сградата на „Християнска църква на вяра“ към НАОБЦ на адрес:

гр. Пловдив, ул. „Иван Рилски“ № 16

За регистрация онлайн, до 19 октомври -- www.conf2011.svobodazavseki.org

Ако се регистрирате до 30 септември, таксата за участие е 20 лв. на човек, платима по банков път. За регистрация от 1ви до 19ти октомври таксата е 25 лв. Регистрацията в дните на провеждане на събитието е 30 лева на човек, и се извършва на място.

Вярвам, че тази конференция е предназначена от Бога да даде внушителен нов тласък в делото на свободата и евангелието в България и Източна Европа. Ще се радвам да ви приветствам лично на 20 октомври, на конференцията „Бог и Цезар”.

Християнски поздрави,

Виктор Костов
www.svobodazavseki.com

петък, 19 август 2011 г.

Нова дата за прием в БФ НА ОБЦ

Братя и сестри, приятели,

На 13.08.2011 г., събота, от 10.00ч. се проведе приемен изпит за бакалавърската програма по "богословие" и за магистърската програма по "пастирско консултиране", в Богословски Факултет Национален Алианс Обединени Божии Църкви към ВЕБИ за учебната 2011/2012 година.

След проведените изпите, можем с радост да съобщим, че за учебната 2011/2012 година ще се сформират нови класове, както в бакалаварската, така и в магистърската програми.

Въпреки това, считаме, за целесъобразно класовете да бъдат съставени от приблизително 18-20 човека, и за целта обявяваме втора дата за прием в двете програми!

На 27.08.2011 г., събота, от 10.00ч. ще се проведе приемен изпит за бакалавърската програма по "богословие", а от 13.00 ч. ще се проведе събеседване с кандидатите за магистърската програма по "пастирско консултиране.

Приемният изпит и събеседването ще се проведат в сградата на ОБЦ "Бъдеще и Надежда", ул. "Веслец" № 69 (Лъвов мост).

За повече информация можете да пишете в ностоящия блог или на адрес:
info@yahoo.com или на тел. 0897886769.

сряда, 22 юни 2011 г.


Световна молитвена инициатива за запазване на обединен Ерусалим под еврейски суверенитет според Божието Слово

Израелският министър на отбраната заяви, че тази есен Израел ще бъде изправен пред “дипломатическо цунами”. Други говорят за “еврейски черен септември”.

Подготовката за едностранно обявяване на палестинска държава в Общото събрание на ООН в Ню Йорк, насрочено за септември 2011 г., набира скорост. Няколко държави от Латинска Америка вече са признали палестинската държава. Наскоро Турция се присъедини към нарастващия брой страни членки на ООН, които призовават за създаването на палестинска държава. Франция изрази подкрепата си за Абас и се опитва да организира и останалите европейски нации за тази цел. Великобритания засега не е заявила категорична позиция.

Една бъдеща палестинска държава с граници от примирието през 1949 г. би включвала Самария, Юдея и Източен Ерусалим като своя столица. След 44 години като столица на Израел и обединен град, отворен за хора от всички религии, Ерусалим отново би останал затворен, ако бъде предаден под ислямска власт.

Ето какво е възможно да се случи:

Ако през септември в Общото събрание на ООН бъде внесено предложение за признаване на палестинска държава, много е вероятно то да получи доста широка подкрепа. Лидерът на “Фатах” Махмуд Абас вярва, че 150 от 192-те страни членки на ООН ще го подкрепят при гласуването.

Въпреки че само по себе си предложението в ООН не може да бъде обявяване на палестинска държава, то би имало сериозни гео-политически последици. Мнозина се страхуват, че преждевременното обявяване на палестинска държава може да възпламени нова война в региона, така както признаването на Хърватска и Словения от страна на Германия доведе до войната в Югославия през 1991-1995 г. Предвид размириците в Близкия изток в момента, една нова регионална война сериозно би дестабилизирала световната икономика и международната сигурност.

Една бъдеща палестинска държава със столица Източен Ерусалим (включващ и Стария град) под ислямско управление би могла да доведе до ситуацията от преди 1967 г., когато евреи не бяха допускани до Стария град и не можеха да се молят на Стената на плача. По време на йорданското управление, което контролираше светите места тогава и което винаги е било считано за умерен режим и съюзник на Запада, повечето синагоги бяха разрушени. Една нова палестинска държава, която ще бъде под влиянието на радикалния ислям, би предизвикала още по-взривоопасна обстановка, подобна на талибанския контрол върху будистките свети места в Афганистан.

Махмуд Абас от “умерената” фракция “Фатах” даде ясно да се разбере, че на нито един евреин няма да бъде разрешено да живее в бъдещата палестинска държава. Всъщност това ще създаде нова държава на апартейда в Близкия изток – територия, “изчистена” от евреи – подобна на това, за което мечтаеха нацистите в Европа само преди едно поколение. От хартата на “Хамас”, която сега е коалиционен партньор в новото палестинско правителство на единството, е ясно, че не може да има окончателен мир преди “цялата Палестина” да бъде освободена от “неверниците”.

Ето защо не можем да очакваме никакъв траен мир като резултат от обявяването на палестинска държава в ООН, а единствено временно примирие, преди “цялата Палестина да бъде прочистена от евреите”.

Следващите няколко месеца ще бъдат решаващи за това как ще гласуват страните членки на ООН. Дали САЩ ще използват правото си на вето? Как ще гласуват страните членки на ЕС? Как ще гласуват страните с голям процент избиратели, които вярват в Библията, в райони като Африка, Азия и Латинска Америка? Срещу Израел ли ще застане вашата страна или ще избере да застане на страната на Бога, в подкрепа на плана и целите Му за Неговия Град? Изборът ще бъде между благословението и проклятието.

Божието Слово е много ясно. Ерусалим е Градът, който Бог е обещал с вечен завет на еврейския народ. Когато Неемия възстановяваше стените на Ерусалим, той бе предизвикан от враговете на Израел. Тогава той отправи към тях едно изявление, което важи и днес: вие нямате никакво право над този град. Ерусалим е вечната и неразделима столица на Израел.

Като Божий народ, ние сме призвани да последваме примера на Неемия, да станем и да съградим стените на Ерусалим. В древните дни стените бяха защитата и сигурността на един град. Сега е времето да възстановим стените на Ерусалим, като се молим и прогласяваме историческите истини и законното право на еврейския народ над Ерусалим.

МОЛЕТЕ СЕ ВАШАТА НАЦИЯ ДА НЕ БЪДЕ СРЕД ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ СЕ ОПИТАТ ДА РАЗДЕЛЯТ ЗЕМЯТА НА ИЗРАЕЛ.

Ние призоваваме Божиите люде в нациите да заемат позиция в подкрепа на Израел през месеците, предшестващи гласуването в Общото събрание на ООН в средата на септември.

Това не е въпрос на политика; става дума за Божието Слово, но грешната позиция от страна на нациите би имала катастрофални политически последствия. Планираме през месеците преди гласуването да ви изпращаме конкретни молитвени точки и информация за развитието на ситуацията. Молим ви да се присъедините към нас заради Сион и заради собствените си нации.

Посвещение:

Посвещаваме се да се молим Ерусалим да остане отворен и неразделен град под еврейски суверенитет според международното право и Божието Слово.

Ще помогнем това послание да достигне до хората, сред които ние имаме влияние, като се задължаваме да ги информираме с актуални новини относно развитието на ситуацията.

Ще подкрепим регионални молитвени събрания в нашата нация, с цел решенията и действията на страната ни да бъдат в съответствие с Божия план за нашата нация и за Ерусалим. Ще отправим призив за молитва в месеците преди откриването на Общото събрание на ООН на 19 септември 2011 г.

четвъртък, 9 юни 2011 г.

Кмет на София и президент на България


Приятели, получих това писмо от п-р Живко Тончев преди няколко часа! Мисля, че той е абсолютно прав!!! Точно затова подкрепям неговата идея и инициатива!


Нека гласуваме на 12 юни, неделя за СДС (Румен Христов) за президент и нека всички софянци да гласуват за СДС (Владимир Кисьов) за кмет на София!Скъпи братя,


Поздрави в мощното име на нашия Господ Исус Христос!


Нека Той да напълни сърцата ви, домовете ви и служението ви с благословения!


Вероятно следите новините и сте разбрали, че тази неделя - 12.05, ще се проведат вътрешно партийните избори на Синята коалиция за кандидат-президент. Тези избори целят да се избере един от двамата кандидати на ДСБ (Светослав Малинов) и СДС (Румен Христов). Нещо повече - резултатът от този избор ще предопредели коя от двете партии ще има по-голямо представителство и влияние в следващия парламент - ДСБ на Ив.Костов или СДС на Мартин Димитров.

Защо съм убеден, че трябва да подкрепим позициите на Мартин Димитров? Ние знаем, че той изповядва открито християнската си вяра, но не е без значение какво е християнското му свидетелство на работното му място. Искам да ви споделя какво ми отговори един от невярващите му колеги на ръководна длъжност в СДС, когато го попитах какво мислят в политическите среди за него. Думите му бяха: "Мартин наистина е почтен човек. Не поглежда чужда жена, за корупция и дума не може да става. На важни икономически преговори с лидери от световна величина не прави компромис и въпреки, че има голям психологически и финансов натиск, той просто казва, че това не е добро за България и стои твърдо на позицията си." После ми разказа за случай, когато при ремонт в банята си Мартин намира около килограм злато в стената и издирва предния собственик, за да му го върне. Този собственик сам потърсил в."24 часа", за да разкаже за пословичната му честност. Освен това сега Мартин Димитров дава пълната си подкрепа за Румен Христов, въпреки че преди време са били опоненти в надпреварата за председателското място.


Затова мисля, че си струва да се осведомим и насърчим взаимно да проявим активност и да гласуваме за кандидата на СДС за президент - Румен Христов, защото неговият успех ще затвърди и разшири пози циите на Мартин Димитров в бъдещия парламент, а с това и неговото открито и последователно християнско свидетелство и влияние там. Трябва да си признаем, че засега Мартин Димитров е единственият активно работещ вярващ депутат, при това оглавяващ толкова важна парламентарна комисия, каквато е икономическата. Ние всички се молим за своите управници, но има моменти, когато трябва да действаме и това е един такъв момент.


По закон всеки български гражданин може да гласува с личната си карта, независимо дали е член или не на Синята коалиция или друга партия.Тъй като установих, че има промяна в секциите за гласуване в Бургас - можете да проверите това за вашите градове на сайта на СДС.


Пишете ми или ми се обадете за вашето мнение.


С поздрав в Христа: Живко Тончев


сряда, 20 април 2011 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ По повод нападение над религиозна общност в Бургас на 17 април 2011 г.

19 април 2011 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

По повод нападение над религиозна общност
в Бургас на 17 април 2011 г.

До:

Г-н Бойко Борисов, министър председател
Г-н Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи
Г-н Борис Велчев, главен прокурор
Г-жа Цецка Цачева, Председател на НС
Дирекция „Вероизповедания” при МС
Държавна агенция „Национална сигурност”
Комисия по правата на човека, вероизповеданията,
жалбите и петициите на гражданите при НС
Г-н Константин Пенчев, омбудсман на РБ

От: Евангелски християнски църкви и деноминации
и неправителствени организации (списък в приложението)
Копие: Медии

Уважаеми г-н Премиер, г-н Цветанов и г-н Велчев, дами и господа държавници,

Актът на насилие заради религиозна ненавист, осъществен от ВМРО, и техни поддръжници на 17 април 2011 г. в Бургас срещу членове на вероизповеданието „Свидетели на Йехова”, е брутално престъпление срещу правото на свободно изповядване на вярата съгласно чл. чл. 163-165 от Наказателния кодекс. В случая не става дума за дискриминация, тоест – неравно третиране заради вярата на другия, а за извършено престъпление. Тези съставомерни действия следва да бъдат подведени под съответната норма от прокуратурата и извършителите – изправени пред справедлив съд.

Настояваме за ясна и категорична позиция по случая от вашето институция/министерство, и от правителството на Република България. Този акт на насилие, за съжаление, е обвързан с противоречивата и често недообмислена политика на изпълнителната и местните власти по отношение на религиозните групи в страната, които са считани за „нетрадиционни”. В своя доклад за 2010 г. Държавната агенция „Национална сигурност” третира религиозни общества, които същата счита за „нетрадиционни” по неясни критерии, като непряка заплаха за националната сигурност и пряка заплаха за „дезинтеграцията” на нацията (стр. 5).

Същата терминология присъства в писмо №6700 131 от 9 април 2008 г. на Община Бургас (Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) и МВР, с което се настоява всички ученици на територията на Бургас да бъдат информирани, че Мормоните, Свидетели на Йехова и евангелските и петдесетни християни са сред „най-основните и опасни секти в страната”, които „нарушават българските закони, правата на гражданите и обществения ред”.

Подобни твърдения, противоречащи на основни защитени права в Европейската конвенция за правата на човека и българската конституция, излизащи от държавни органи застрашават религиозния мир в страната. Това се доказа с инцидента в Бургас на 17 април. Считаме, че правителството, ръководството на ДАНС и местните власти следва да излязат с обяснение пред обществото за своята позиция и действия в противоречие с конституционните права на гражданите с религиозни убеждения. Законовата роля на държавната власт е да съдейства за мирно съжителство на хора и организации с различни убеждения без да се намесва във формирането и изказването на последните. Също така, когато престъпници застрашат обществения ред с извършени съставомерни деяния против правото на хората да изповядват и практикуват своите религиозни убеждения, властта следва да приложи закона и да възстанови справедливостта, като подведе дейците под отговорност. Очакваме точно това да се случи с извършителите на престъпните действия в Бургас на 17 април в молитвения дом на визираното по-горе вероизповедание.

Настояваме властите да извършат необходимото за опазване на основните конституционни права на хората на свобода на вярата, съвестта, словото. Тези права са основа на свободното и демократично общество. Тяхното упражняване трябва да бъде гарантирано от държавата – това гарантиране е законово и конституционно задължение на държавата. За хората и организациите, които не желаят да се ползват със силата на аргументите в политическия, идеен и религиозен дебат, а разчитат на насилието, заплахата за живота и здравето на опонента, и въобще на престъплението и унижаването на човешкото достойнство, следва да бъде приложен наказателния закон, като справедлива защита от подобни посегателства над нашите фундаментални права и свободи.

Оставаме в молитва за мъдрост от Бога на управляващите българския народ и с надеждата, че законността и здравият разум ще надделеят и властите ще пресекат ненужното и противозаконно насилие над хора с различни убеждения.

В очакване на вашата позиция и следейки развитието на случая в Бургас.

С уважение:
Адв. д.ф.н. Виктор Костов, правозащитник, издател/редактор „Свобода за всеки”
www.svobodazavseki.com
п-р Живко Тончев, ОБЦ Благовестие, Бургас
п-р Явор Костов, Християнски мисионерски център (нерегистрирана църква), Видин
Сара Хюет, докторант по междукултурни дисциплини, София
Епископ Христо Писаров, Християнска Вселенска Апостолска Църква, София
Презвитер Михаил Новак, Християнска Вселенска Апостолска Църква, София
п-р Светослав Петров, Национален християнски център, Пловдив
п-р Радослав Киряков, Евангелска съборна църква, Бургас
п-р Николай Стефанов, Християнска църква „Сион”, Велико Търново
дякон Алфред Фоско, Християнска Вселенска Апостолска Църква, София
адв. Ралица Ковачева, София
Емил Коен, фондация „Толерантност”
п-р Евгени Найденов, Българска свободна църква, София
п-р Николай Кокончев, Евангелска петдесетна църква, Варна
Адв. Лъчезар Попов-президент на Институт за принципите на правото и на Адвокати Европа-международни неправителствени организации
п-р Любо Петков, Християнска църква „Месия”, Стара Загора
п-р Божидар Симеонов, ЕПЦ „Светлина на света”, Пловдив
п-р Валентин Дуцов, църква „Витезда”, Видин
Еп. Васил Еленков, Обединена Божия Църква “Бъдеще и Надежда” – София.
п-р Анатолий Еленков, Мисия за Християнскo Образование и Просвета – София
п-р Людмил Арсов, Евангелска Петдесятна Църква “Приятели” – София.
п-р Янко Добрев, Божия Църква – Силистра.
п-р Владимир Владимиров, Обединена Божия Църква “Дом на Радост” – София.
п-р Иван Несторов, Християнска Църква на Вяра – Пловдив.
п-р Иводор Ковачев, АС “Мисията” – София
п-р Иван Хазърбасанов, Християнски Център София

Списъкът отразява подкрепили декларацията към 14:00 часа 20 април 2011 г., след този час имената се добавят в публикациите на документа в Интернет.

сряда, 16 февруари 2011 г.

Израел-2011
Уважаеми братя и сестри,


Когато бяхме в Израел миналото лято, заедно с няколко пастора от България имахме невероятно преживяване. Бяхме подбудени да организираме обиколка в „Святата земя”, през 2011 година. Целта е повече християни от България да посетят Ерец Израел.

Смятам, че тази година обиколката в Израел ще бъде важно събитие. Израел е живо чудо , за юдеите, свидетелство за вярност към Бога. Неговите обещания и Неговият план за спасение. Това трябва да бъде и в основата на нашето разбиране отностно конфликтите в Израел.

Това, че държавата и народа на Израел бе възстановена преди 63 години е знамение и чудо. Като християни имаме особена отговорност, и привилегия да стоим с Израел по това време, като гледаме Божия план за възстановяването му да се изпълнява .

В медиите и на политическата сцена, Израел е безкраен въпрос. Тази малка нация привлича интереса на всички.

За съжаление, голяма част от вниманието е отрицателно, но не можеш да разбереш Израел, ако не знаеш нещо за неговата история и неговото призвание като нация. Посещението на Святата земята и срещата с хората живеещи там е отличен начин да получите по-дълбоко разбиране.
Израел е мястото, където християнството е основано преди почти 2000 години! Библията и нейните истории, буквално оживяват. В Израел можете да се насладите на присъствието на Господа , както никъде другаде. Невероятно бе за мен, лично, да видя местата, където Исус е бил роден, как Той изцелил болните и дал своя живот за нашето спасение.

Програмата за тази година на „ Израел Тур” обещава да ни даде на всички едно незабравимо преживяване. Вярваме, че тази обиколка е от огромно значение на фона на нарастващата вълна на антисемитизъм и враждебност срещу Израел, който се разпространява по целия свят.

Нека покажем солидарност с народа на Израел.

Бъди част от тази обиколка!


Иван Несторов